تنورگلی

آقای علی اکبر دهقان فرزند اسداله در سال۱۳۳۸در شهرضا متولدشد.از ۷سالگی نزد پدر وپدربزرگ حرفه سفالگری راآموخت.ابتدا درکارگاه چرخکاری مشغول شد.و در این کارگاه انواع سازه های سفالی مثل: قدح,کاسه,بلونی,…تولید می کردندتا اینکه به علت هایی ازاویل انقلاب تولید اجناس چرخکاری را رها کرده وبه تولید تنور گلی روی آوردند.ودر حرفه سفالگری در رشته تنورگلی مشغول شدند.در سال های اول بعد ازانقلاب اسلامی استقبال خوبی از این تنورها می شد وحتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر می گردید.اما الان این صنعت نیز با روی کارآمدن نانوایی های صنعتی وسیستم های اتوماتیک از رونق افتاده ودر هفته شاید یکی ,دوعدد از این تنورها را بفروش می رساند.تنورگلی دارای دوقسمت است :یکی پایه پایین تنور که به خاطر مقاومت واستحکام بیشتر از گل کاه ومو ساخته می شود.وقسمت های فوقانی از گل ساده تربیشتراز گل مو ساخته می شودوبرای پخت نان با کیفیت بهتر به مصرف می رسد.موی به کار رفته در گل تنور بیشتراز موی بز استفاده می شود.