کوه دامزاد و میراثهایش

کوه دامزاد درشرق شهرشهرضا واقع است که طول آن از شمال به جنوب ۳۰کیلومتر واز مشرق به مغرب ۲۵کیلوتر می باشد.وحدود۱۸۵۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد.این کوه همکنون دارای سه چشمه به نام های:

چشمه لوی(دائمی) – چشمه سیب(دائمی) -چشمه آب دروغ زن(موقتی) 

ویک غار ؛که غارشاهقنداب نامیده می شود ودر ۴۰کیلومتری جنوب شرقی شهرضا قرار دارد.

بر روی یکی از قله های کوه دامزاد سه میل وجود دارد که همکنون فقط یکی از این میل ها به صورت نیمه تخریب وجود دارد که این سه برج که کاربردآنها در زمان ساسانیان به صورت میل بوده است.که در دوران بعد از اسلام کاربری دیگری پیدا کرده و به برج های سن بندی نام گذاریشده است.

ویک حوض سنگی که گفته شده توسط زردشتیان احداث گردیده که آثار کنده کاری این حوض توسط یک کارشناس زمین شناسی و توسط محقق تاریخ شهرضاآقای مصطفی جهانمردی به آن اشاره گردیده است.

در نزدیکی چشمه سیب جایی مخروبه مانندی است که گفته می شود قبرستان گبرها بوده است.

وجه تسمیه کوه دامزاد را به این علت دانسته اند که بعلت مراتع مناسب دام ها و حیوانان وحشی درآنجا زاد وولد می کردند.

این تصویر توسط آقای مصطفی جهانمردی گرفته شده است و ایشان گفته اندکه در حدود پنجاه سال قبل در کنار این حوض یک برج بوده است.

درمورداین حوض بایست اشاره کردکه برای ذخیره آب کنده شده.ازمشخصات دیگرآن می توان به عمق حدودیکمتری آن اشاره کرد.

چشمه سیب-عکس گرفته شده توسط آقای مصطفی جهانمردی

چشمه سیب-عکس گرفته شده توسط آقای مصطفی جهانمردی

میل دامزاد-این عکس توسط گروه خانه نجوم وژئوفیزیک شهضا تهیه شده.

قسمتی از این مطلب از کتاب تاریخ شهرضا گرفته شده است.

گردآورنده عماد الدین منصف